KVKK Sözleşmesi


NENEREDE GIDA İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ (Bundan sonra ŞİPŞAKALSAT olarak anılacaktır.) aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. ŞİPŞAKALSAT, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘KVKK’) madde 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan üçüncü kişilerin dikkatine sunar. ŞİPŞAKALSAT, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

 

NENEREDE GIDA İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ

Şehremini mah. Kızılelma cad. NO:8 / A FATİH / İSTANBUL

VD: FATİH
VN: 324083905

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, No: 184508/5

Kep Adresi: nenerede@hs01.kep.tr

 

ŞİPŞAKALSAT ile paylaşılan kişisel veriler, ŞİPŞAKALSAT gözetimi ve kontrolü altındadır. ŞİPŞAKALSAT, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

 

1. Kişisel Verilerin Toplanmasının Yasal Dayanağı

Kişisel verileriniz KVKK’nin 5. Madde çerçevesinde işlenmektedir.

 

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

www.sipsakalsat.com internet sitemiz aracılığıyla paylaşılan veriler, fiziki ve elektronik ortamda işlenmektedir.

 

3. Kişisel Verilerin İşlenme Sebebi

Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

- Web sitesi  üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,

- İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

- Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,

- Elektronik (internet/mobil vs) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

- Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,

- Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

- Kullanıcılara daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, ‘müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak’  müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,

- Kullanıcı memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,

- Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,

- Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,

- Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

- Dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek.

 

4.Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler

Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere, mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılabilmektedir. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.

Kişisel verileriniz ŞİPŞAKALSAT tarafından yukarıda sayılan işlenme amacı ve sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ŞİPŞAKALSAT tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, ŞİPŞAKALSAT’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, ŞİPŞAKALSAT’ın ve ŞİPŞAKALSAT ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile ŞİPŞAKALSAT’ın sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere ŞİPŞAKALSAT’ın hissedarlarıyla, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalar arası Kart Merkezi’yle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

 

5. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca müşterilerimizin hakları:

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

- İşlenip işlenmediğini öğrenme,

- İşlenmişse bilgi talep etme,

- İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

- KVKK’nin 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

- Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- KVKK’ye aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde ve https://www.sipsakalsat.com/kisisel-verilerin-korunmasi adresinde yer alan Gizlilik Politikası dahilinde KVKK’ye uygun olarak NENEREDE GIDA İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ  tarafından kişisel verilerimin toplanmasına, işlenmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, veri tabanında tutulmasına ve saklanmasına ve 4. maddede belirtilen kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasına ve kişisel verilerimin bunlar tarafından da tutulmasına ve saklanmasına muvafakat ediyorum. İşbu bilgilendirme yazısı, KVKK’nın 10. maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere hazırlanmıştır.